Page 3 - 2023年2月《占芭》
P. 3

ຝາຍຄຸມຄອງ: ຫອງການຂາວຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ
        ຝາຍຈັດທ�າ: ຫອງການຂາວອ�ານາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ
        ຝາຍປະຕິບັດ: ກຸມບ�ລິສັດໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ
        ຮຽບຮຽງພິມຈ�າໜາຍໂດຍ: ສູນການສື່ສານສາກົນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້-
        ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້


        ສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນ�າບັນນາທິການ
        ຫົວໜາ: ທ.ຜົງປິ່ນ  ທ.ເຫີຈູຄຸນ
        ຮອງຫົວໜາ: ທ. ໄລ້ຢົງ ທ. ຫວັງຖິງເຢົາ


        ບັນນາທິການໃຫຍ: ທ. ຫວັງຖິງເຢົາ
                                                 CFP 图
        ຕົວແທນນິຕິບຸກຄົນ ຮອງບັນນາທິການໃຫຍຜູປະຈ�າການ: ນ.ຊອງຢຽນ
        ບັນນາທິການບ�ລິຫານ: ທ.ຈາງໂຣກູ
        ຫົວໜາພະແນກບັນນາທິການ: ນ.ຊູເວີນ            主管:中华人民共和国国务院新闻办公室
                                   主办:云南省人民政府新闻办公室
                                   承办:云南日报报业集团
                                   编辑出版:云南省南亚东南亚区域国际传播中心
        ຜູກວດແກພາສາລາວ: ທ.ຄ�າແກວ   ທ.ພອນທະວີ ບຸດດາລາ(ລາວ)
                      ທ.ລິວເຢີນເຫີ       编辑指导委员会成员
                                   主任:彭  斌 何祖坤
        ບັນນາທິການພາສາຈີນ: ນ.ຮວງຢີ້ຊຽນ
                                   副主任:赖  勇 王廷尧
        ບັນນາທິການພາສາລາວ: ນ.ບົວໃສ   ນ.ກິນນາລີ
        ທີມແປພາສາລາວ: ນ.ລັດສະໝີ ທ. ຕຸຍຫວງເຊີ້ງ  ນ.ພິລົມລັກ ວິໄລ(ລາວ)    总编辑:王廷尧(兼)
                                   法人代表、常务副总编辑:熊  燕
               ນ.ວິພາພອນ ບຸດດາລາ(ລາວ)    ທ.ທັງສຸພາ ລາວທັງ(ລາວ)
                                   执行主编:张若谷
        ຜູອານຜູທີໜຶ່ງ: ທ.ກະຕາຍ ມາກໂນຊາ(ລາວ)        编辑部主任:舒  文
        ການອອກແບບ: ທ.ອູຣຸຍ
                                   老挝文译审:海  贤  潘大伟·布达拉(老籍)
        ການແຈກຢາຍ: ທ.ຈາງຈູນຮອງ
                                              刘仁和
                                   中文编辑:黄议娴
                                   老挝文编辑:覃雪丹 毕漪倩
        ພິມຈ�າໜາຍເປີດເຜີຍ: ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
                                   翻译团队:黄慕霞 黄  胜 罗文艺(老籍)
        ວັນທີອອກຈ�າໜາຍ: ວັນທີ 5 ທຸກເດືອນ             金  娜(老籍) 唐雄华(老籍)
        ລະຫັດສົ່ງໄປສະນີ: 64-36                第一读者:嘎代·马诺萨(老籍)
                                   设计:武  瑞
        ລະຫັດວາລະສານມາດຖານປະເທດຈີນ:
                                   发行:张俊宏
        ISSN 1673-3266
        CN 53-1200/D
                                   发行范围:国内外公开发行
        ທີ່ຕັ້ງ: ຊັ້ນ 9 ຕຶກ A ສະໜາມສື່ມວນຊົນ ກຸມບ�ລິສັດໜັງສືພິມລາຍວັນ 出版日期:每月5日
                                   邮发代号:64-36
        ຢຸນນານ, ເລກທີ 516 ຖະໜົນຣືຊິນຈົງລູ ເຂດຊີຊັນ ນະຄອນຄຸນໝິງ
                                   中国标准连续出版物号
        ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ                   ISSN 1673-3266
                                   CN 53-1200/D
        ເບີໂທຫອງການບັນນາທິການ: 86-871-64112975
        ເບີໂທພະແນກຈ�າໜາຍ: 86-871-64101727
                                   地址:中国云南省昆明市西山区日新中路516号云报
        ເບີໂທຫອງການບ�ລິຫານ: 86-871-64101644         传媒广场A座9楼
        ແຟກ: 86-871-64112975                 编辑部电话:86-871-64112975
                                   发行部电话:86-871-64101727
        ລະຫັດໄປສະນີ: 650000
                                   办公室电话:86-871-64101644
        ອີເມວ: ynzhanba@163.com                传真:86-871-64112975
                                   邮编:650000
                                   邮箱:ynzhanba@163.com
        ຝາຍໂຄສະນາຈັດການແທນ: ບ�ລິສັດເມືອງດວງເດືອນ
        ທີ່ຢູ: ບານໂພນພະເນົາເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   广告代理商:老挝月亮城传媒公司
        ເບີໂທ: 0085620-28037569                地址:万象市赛色塔县蓬帕瑙村
                                   电话:00856-020-28037569
        ເລກໃບອະນຸຍາດດ�າເນີນທຸລະກິດໂຄສະນາ: 5300004000052
                                   广告经营许可证号:5300004000052
        ພິມ: ສູນການພິມຂອງກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ   印刷:云南日报印务中心
        ລາຄາ: 10 ຢວນ /23000 ກີບ                定价:10元/23000基普
   1   2   3   4   5   6   7   8