Page 9 - 2023年12月《吉祥》
P. 9

视觉 &kyfykHjrifuGif;

            ၄၅ နိုိစီ်တာာ�ာလာအတာဲင််� တာရုုတာ်နိုုင််င်ံ မြိုမံု��ပြ�အပြဖွဲ့စီ်
                      ု
                                           ု
                                          ု
            တော်ပြ�ာင််�လာ�နိုုန််�သူည်် ၄၇.၃ % တာု�ပြမံင်�လာာ�ါသူည်် GDP  အ��်မံပြ�တာ်  �တာု�တာု�တာ�်လာာမြို�ီ�  စီီ��ဲာ�တော်��အင််အာ�မံိာ
                       ်
                     ု
                                      ်
                                 အ��်မံပြ�တာ်ပြမံင်�တာ�်လာာ�ါသူည််။ ၄၅ နိုိစီ်တာာ�ာလာအတာဲင််� တာရုုတာ်
                  ၂၀၂၂ ခံုနိုိစီ်
                                 ု
                                             ု
                                 နိုုင််င်ံ၏ GDP သူည်် အ� ၃၀၀ တော်�ုာ် တာု��ဲာ�ခံ��သူည််
                  ၆၅.၂၂ %
                         ၁၉၇၈ ခံုနိုိစီ်  ၂၀၂၂ ခံုနိုိစီ်၏ GDP စီုစီုတော်�ါင််��မံာဏ်
                         ၁၇.၉၂ %      ၁၂၁.၀၂၀၇၂ ထု�ီလာီယူံ ယူဲမံ်
                                 ၁၉၇၈ ခံုနိုိစီ်မံိ ၂၀၂၂ ခံုနိုိစီ်အထုု ၄၅ နိုိစီ်တာာ�ာလာအတာဲင််�
                                   ု
                                 တာရုုတာ်နိုုင််င်ံ၏ ပြ�ည််တာဲင််��ုန််ထုုတာ်လာု�်မံု စီုစီုတော်�ါင််��မံာဏ်
                                 (GDP) သူည်် ၃၇၀ ဘီလာီယူံယူဲမံ်မံိ ၁၂၁.၀၂ ထု�ီလာီယူံယူဲမံ်အထုု
                                  ု
                                 တာု��ဲာ�လာာခံ�မြို�ီ� �မံာာ�ဒုုတာုယူတော်န်�ာတာဲင်် တာည််�ိုတော်န်�ါသူည််
                                    �
        ၂၀၂၂ ခံုနိုိစီ်
                                                          ု
                                               အခံု�်အလာ�်အ�င််�အပြမံစီ် ။ ။ တာရုုတာ်နိုုင််င်ံ
        စီ�်�စီစည််�၊  စီ�်�ုင််��ုုင််�ာ�စီစည််�၊  အထုည််ခံု��်�ုန််ကြား�မံ်�နိုိင်� အတော်ထုဲတော်ထုဲထုုတာ်�ုန််မံုာ� အပြခံာ�တော်သူာ ထုုတာ်�ုန်် နိုုင််င်ံတော်တာာ်စီာ�င််�အင််�ဌာာန်ခံု��်
                           ်
              ု
                                               ု
                  ု
                ်
           ု
        လာ်�်စီစီ်�ုင််�ာစီ�်�စီစည််�နိုိင်� ၎င််�တာု့၏  အ ထု ည်် ခံု� �် ထုု တာ် �ု န်် ၇.၂ % �စီစည််�မံုာ�၂၁.၁ %
              ်
         ု
        အ�ု�စီစည််�မံုာ�စီသူပြဖွဲ့င်� ၄၂ %  �စီစည််� ၈.၉ %
                                   ်
                            ဓိာတာုစီ�်မံုလာု�်င်န််�နိုိင်� ၎င််�တာု့နိုိင်�
                                     ု
                                      ်
                               ု
                            သူ�်�ုင််တော်သူာ စီ�်မံုလာု�်င်န််�မံုာ�၏
                            ထုုတာ်�ုန််မံုာ� ၆.၉ %
                          ်
                    အတော်ပြခံခံံသူတာု�မံုာ�နိုိင်� ၎င််�
                     ု
                    တာု့၏ ထုုတာ်�ုန််မံုာ� ၈.၃ % တော်မံာ တော် ် တာာ် �ာ �၊ အ ာ � ာ သူ� ု ု င်် � ာ �စီ စ ည်် �၊
                            တော်မံာ်တော်တာာ်�ာ�၊ အာ�ာသူ�ုင််�ာ�စီစည််�၊
                                     ု
                                  ်
                                  ်

                                     ာ
                                     �
                                    ု
                                       ယူူ
                                       ်
                                      သူယူ
                                    �
                                    ်
                                  သူ�
                                    င််
                                    ု
                                    ု
                            သူတော်ဘဂာ
                               ု
                               ု
                               �
                               င််
                                �
                                ာ
                                 နိုိင်�
                               ု
                            သူတော်ဘဂာ�ုင််�ာနိုိင်� သူ�်�ုင််�ာသူယူ်ယူူ
                             ့တော်
                             �ာ
                              င််
                                   မံုာ�
                             ု �ု
                            �ု့တော်�ာင််တော်��စီ�်�စီစည််�မံုာ� ၅.၆ %
                             ု
                                     ၅.၆ %
                               �
                               တော်
                                 �စီ
                                �စီ�
                                 ်
                                  ည််
                                  စ
                                   �
                         ု
                 ု
                                                ်
                                                   ်
                                                         ု
                                          ု
       မံိတာ်ခံု�် ။  ။ “စီ�်�စီစည််�၊ စီ�်�ုင််��ုုင််�ာ�စီစည််�၊ လာ်�်စီစီ်�ုင််�ာ စီ�်�စီစည််�နိုိင်� အပြခံာ�တော်သူာ အ�ု�စီစည််�မံုာ�စီသူည််”တာု့တာဲင်် အသူံဖွဲ့မံ်�စီ�်နိုိင်� အသူံလာှင်�စီ�်၊ ရုု�်ပြမံင််သူံကြား�ာ��ံ�ု�်မံုာ�၊
                              ်
                                   ု
           ု
                                                        ု
                                                         စ
       အသူံဖွဲ့မံ်�ယူူမံနိုိင်�် ပြ�န််လာည််ထုုတာ်လာင်�သူည်� စီ�်�စီည််�မံုာ�နိုိင်� ၎င််�၏ အ�ု�စီည််�မံုာ�၊ �ူ�တာဲ��စီည််�မံုာ� �ါဝင််�ါသူည််။ “ဖွဲ့ုန်�်၊ ဦး�ထုု�်၊ ထုီ�၊ တာုတာ်တော်�ာ�်၊ ကြား�ာ�ဲတာ်နိုိင်� ၎င််�၏အ�ု�စီည််�မံုာ�
                                                     ်
                   ်
                            ု
                     စ
                        ်
                 ှ
                                 စ
                            စ
                 ်
                          ်
               ု
                                         ူ
          ု
                     ်
       စီသူည််”တာု့တာဲင်် အတော်ခံုာ�ုင််ထုုတာ်လာု�်ထုာ�သူည်� အတော်မံှ�အတော်တာာင််နိုိင်� ၎င််�၏ ထုုတာ်�ုန််�စီစည််�မံုာ�၊ လာူလာု�်�န််�အတာု၊ လာလာု�်�ံ�င််ထုုတာ်�ုန််�စီစည််� �ါဝင််�ါသူည််။
                                                         7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14