Page 4 - 2023年1月《湄公河》
P. 4

รายงานพิเศษ / 特稿

             ี
    ฤกษ์ดีปเถาะ    โอบกอดความหวัง
    สมปรารถนากันถ้วนหน้า                  拥抱希望                  皆得所愿       2023年新年前夕,中国国家主席习近平通
     过中央广播电视总台和互联网,发表了二〇二
     三年新年贺词。自2013年底起,习近平主席
     已经连续十年发表新年贺词。在此,我们摘译
     了二〇二三年新年贺词部分句子,看今天的中
     国,梦想接连实现;愿明天的中国,更加灿烂
     美好。
       เนืองในวาระโอกาสกอนข้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
                 ึ
               ่
        ่
               ี
               ี
                 ้
                     �
     สี จ้นผิง ประธานาธิบดจนไดส่งสาส์นอานวยพร
       ิ
                   ิ
     ปีใหม่ พ.ศ. 2566 ผ่านทางสถานีวทยและโทรทศน์
                         ั
                     ุ
                      ่
     กลางของจนและอนเตอร์เน็ต นับต้งแตปลายปี พ.ศ.
             ิ
                    ั
          ี
                ิ
                    ้
                      �
              ี
     2556 ประธานาธิบด สี จ้นผิง ไดส่งคาอวยพรปีใหม่
     ตดตอกนมาเป็นเวลา 10 ปี
        ั
       ่
      ิ
             ื
       ณ ทีนี เราได้เลอกแปลบางประโยคจากค�าอวยพร
         ้
         ่
     เหลานี้
       ่
     04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9